Podmienky používania

Podmienky používania PIZZA-MŇAM.sk

Článok I

Základné pojmy

 • Prevádzkovateľje spoločnosť Rusing s.r.o., a. s., so sídlom Levanduľová 251/18, 040 17 Košice-Šebastovce, Slovenská republika, IČO: 50297198, DIČ: 2022528288, IČ DPH: SK2022528288, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39112/V, e-mail: kontakt@diamond-web.sk, telefónny kontakt: +421 55 6857229.
 • Pizzamix-marion.skje internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá z ponuky Reštaurácie PIZZA MIX-MARION s donáškovou službou zverejnenou na tomto portáli.
 • Používateľje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu PIZZAMIX-MARION.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky Reštaurácie zverejnenej na portáli PIZZAMIX-MARION.sk
 • Reštauráciaje prevádzkovateľ stravovacích služieb a rozvozu jedál zverejnený na portáli PIZZAMIX-MARION.sk
 • Objednávkaje zoznam požadovaného jedla, ktoré Používateľ odosiela z PIZZAMIX-MARION.sk do Reštaurácie spolu s dodatočnými údajmi: meno, resp. firma, priezvisko a adresa Používateľa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický a emailový kontakt na Používateľa.

 

Článok II

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na portáli PIZZAMIX-MARION.sk priestor pre zverejňovanie služieb ponúkaných Reštauráciou, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy na kúpu jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb Reštaurácie prostredníctvom portálu PIZZAMIX-MARION.sk (ďalej len „Zmluva“).
 2. Využívanie služieb portálu PIZZAMIX-MARION.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania PIZZAMIX-MARION.sk.
 3. Portál PIZZAMIX-MARION.sk využíva registráciu prostredníctvom PIZZAMIX-MARION.sk a Facebook. Registrácia Používateľa na portáli PIZZAMIX-MARION.sk nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrovaní a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky.
 4. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Reštaurácii zverejnených na portáli PIZZAMIX-MARION.sk
 5. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Reštaurácie uzatvára s Reštauráciou platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Reštaurácia zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ nie je možné.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu PIZZAMIX-MARION.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu PIZZAMIX-MARION.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 6. Vyplnením a odoslaním objednávky používateľ (kupujúci) vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s týmito Podmienkami používania PIZZAMIX-MARION.sk, ako aj s ďalšími podmienkami on-line objednávania z ponuky jedál Reštaurácií.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu PIZZAMIX-MARION.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu PIZZAMIX-MARION.sk, ani za spôsob akým služby portálu PIZZAMIX-MARION.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu PIZZAMIX-MARION.sk Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu PIZZAMIX-MARION.sk.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu PIZZAMIX-MARION.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu PIZZAMIX-MARION.sk negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli PIZZAMIX-MARION.sk.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie Reštaurácie a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli PIZZAMIX-MARION.sk.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť PIZZAMIX-MARION.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu PIZZAMIX-MARION.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli PIZZAMIX-MARION.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu PIZZAMIX-MARION.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.
 8. Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a príslušnej Reštaurácii. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu jedál a služieb poskytovaných Reštauráciou, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Reštaurácie, od ktorej bolo jedlo, resp. iné služby objednané.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli PIZZAMIX-MARION.sk Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania PIZZAMIX-MARION.sk Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby, a to že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:
  – potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona oochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  – likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
  – blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.
 2. Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Ak Používateľ uplatní svoje právo:- písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
- osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis Používateľa; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Používateľovi,
- usprostredkovateľa, je ten povinný zápisnicu bezodkladne odovzdať Prevádzkovateľ
 4. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli PIZZAMIX-MARION.sk sprístupnené Reštaurácii alebo iným partnerským subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť Google, Inc.
 5. Údaje o Používateľoch portálu PIZZAMIX-MARION.sk použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní na PIZZAMIX-MARION.sk alebo vo svojom používateľskom konte v zmysle osobitných predpisov.

Článok VI

Cookies

Všeobecné informácie o Vás ako o návštevníkovi webovej stránky sa zbierajú automaticky (inými slovami – nie za účelom registrácie) a nevyužívajú sa ako osobné údaje. Používané webové servery uchovávajú dáta v predvolenom nastavení:

 • názov Vášho internetového poskytovateľa služieb
 • názov webovej stránky, z ktorej ste nás navštívili
 • webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • Vašu IP adresu

Tieto informácie sa analyzujú anonymne. Používajú sa len na zvýšenie príťažlivosti, obsahu a funkcií našej webovej stránky. Tam, kde dochádza k presunu dát na externého poskytovateľa služieb, sme urobili technické a organizačné opatrenia na zaistenie sledovania regulácie ochrany dát.

Na webových stránkach našej spoločnosti používame len cookies, ktoré sú požadované nami poskytovanou aplikáciou alebo službou. Ak sa rozhodnete nevyužívať výhody týchto cookies, vo funkcii ´help´ svojho prehliadača sa dočítate, ako sa pred týmito cookies chrániť, ako prijímať nové cookies, príp. vymazať existujúce cookies. Dozviete sa tiež, ako blokovať akékoľvek cookies alebo nastaviť upozornenie na nové cookies.

Cookies, ktoré v súčasnosti používame na webových stránkach:

 • Cookies, ktoré sú dôležité pre plynulé fungovanie určitých služieb na webových stránkach. Zaisťujú, aby sa záťaž otázok našich užívateľov na našom serveri optimálne distribuovala. Zabezpečuje to stabilitu našich webových stránok. Vymaže sa pri zatvorení prehliadača.
 • Tento typ cookies overuje užívateľský vstup a činnosti na webových stránkach. Vymaže sa pri zatvorení prehliadača.
 • Tento typ cookies priraďuje náhodné anonymné identifikačné číslo vášmu prehľadávaniu. Umožňuje nám ukladať rozhodnutie, ktoré urobíte počas návštevy našich stránok, a lepšie tak adresovať vaše potreby. Vymaže sa pri zatvorení prehliadača.
 • Cookies, pomocou ktorých meriame využívanie našich webových stránok (webová analýza). Pomocou týchto cookies získa nástroj webovej analýzy anonymné informácie o tom, ako sú naše webové stránky využívané. Zhromaždené informácie nám pomáhajú sústavne adresovať potreby našich návštevníkov. Tieto cookies ukladajú informácie anonymne, vrátane počtu ľudí, ktorí naše stránky navštívia, z ktorých stránok prišli, a aké stránky si prehliadajú. Vymaže sa po piatich rokoch od návštevy stránky.

PIZZAMIX-MARION.sk robí príslušné technické a organizačné opatrenia proti náhodným a zámerným manipuláciám, stratám, poškodeniam alebo proti zásahu nepovolaných osôb do údajov, ktoré ste nám poskytli. Tam, kde dochádza k ukladaniu a spracovaniu osobných údajov, sú informácie pri prenose šifrované, aby sa zamedzilo ich zneužitiu treťou stranou. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšované tak, aby zodpovedali technologickému vývoju.

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo návrhov kontaktujte, prosím, zástupcov pre oblasť ochrany osobných údajov spoločnosti PIZZAMIX-MARION.sk. Z dôvodu neustáleho vývoja našich webových stránok je potrebné občas upraviť  naše vyhlásenie o ochrane údajov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek učiniť primerané zmeny.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu PIZZAMIX-MARION.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované spoločnosťou Rusing s.r.o. Podmienky používania PIZZAMIX-MARION.sk platia súčasne so Rusing s.r.o., ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu PIZZAMIX-MARION.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál PIZZAMIX-MARION.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu PIZZAMIX-MARION.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

Pracovník zodpovedný za ochranu osobných údajov: Ing. Ruslan Michralijev.

V Košiciach, dňa 1.3.2018